Siraj Thayyil

President

Shafeeque Kannur

Joint Secretary

Shajahan Chalavara

Gen.Secretary

Sajid Palath

Treasurer

Shamsuddin Kannur

Vice President

Ashraf CP

Vice President

Basheer Olavanna

Joint Secretary

Sajith Othayil

Joint Secretary

Abuhuraira Moulavi

Daee